Fallades d’implantació

El procés d’implantació

El procés d’implantació es divideix en dos períodes: un període preimplantacional, durant el qual es produeix la preparació de l’endometri, la preparació de l’oòcit i l’aposició, i un període implantacional.

La implantació embrionària és un procés complex i, a la vegada, fonamental per aconseguir un embaràs amb èxit. Cal tenir en compte que en la naturalesa humana només un de cada quatre embrions aconsegueix una implantació correcta, motiu pel qual es tracta d’un procés delicat que pot presentar moltes fallades.

Per aconseguir la implantació embrionària, fa falta que existeixi un embrió apte, un endometri receptiu i que ambdues parts tinguin una integració adequada. Quan després de dues o més fecundacions in vitro (FIV), amb almenys dos embrions de bona qualitat en cada cicle, no s’aconsegueix una gestació, parlem de fallades d’implantació.

Fallades d’implantació

Hi ha diferents problemes relacionats amb la fallada de la implantació com són les degudes a causes embrionàries, uterines o bé sistèmiques. Aquestes fallades es produeixen per diversos motius i poder ser considerades avortaments molt primerencs. De fet, en aquestes situacions s’acostumen a seguir estudis i procediments similars als que es duen a terme en casos d’avortaments de repetició.